Активите на застрахователните дружества растат с 11.7% към март

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас възлизат на 5.945 млрд. лв. към края на март 2015 година, сочи статистиката на БНБ. Техният размер се увеличава с 625 млн. лв. (11.7%) в сравнение с края на март 2014 г. Ръстът на тримесечна база е в размер на 4.7%, сочи още статистиката. Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 265.8 млн. лв. (20.5%) – от 1.299 млрд. лв. към края на март 2014 г. до 1.565 млрд. лв. към края на същия месец на 2015 година. Спрямо края на декември 2014 г. Активите на този род дружества те се увеличават със 101.3 млн. лв. (6.9%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март 2015 г. е 26.3% при 24.4% към края на първото тримесечие на 2014 г. и 25.8% към края на декември 2014 година. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 364.7 млн. лв. (9.1%) – от 4.015 млрд. лв. към края на март 2014 г. до 4.380 млрд. лв. към края на същия месец на 2015 година. Относителният дял на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73.7% при 75.5% в края на първото тримесечие на 2014 г. и 74.2% към края на декември 2014 година. В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2015 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 526.3 млн. лв. (21.5%) до 2.971 млрд. лева. Спрямо края на март 2014 г. депозитите намаляват със 155.5 млн. лв. (16.4%) до 792.3 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 53.8 млн. лв. (8.8%) до 668.4 млн. лева. В края на първото тримесечие на 2015 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 50% при 45.9% към края на същото тримесечие на 2014 г., на депозитите – 13.3% при 17.8% към края на март 2014 г. и на вземанията от застрахователни операции – 11.2% при 11.6% към края на първото тримесечие на 2014 година. Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 42.7% от общия размер на активите към края на март 2015 г. при 47% към края на първото тримесечие на 2014 година. Активите в евро са 28.1% при 24% към края на март 2014 година. Към края на март 2015 г. активите в щатски долари са 4.1% при 3.5% в края на първото тримесечие на 2014 г., а в други валути – 25.1% при 25.5% към края на март 2014 година. По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, на годишна база към края на март 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 247.9 млн. лв. (8.5%) до 3.153 млрд. лв. при 2.905 млрд. лв. към края на март 2014 година. Техният относителен дял е 53% към края на март 2015 г. при 54.6% към края на същия месец на 2014 година. В края на първото тримесечие на 2015 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 361.1 млн. лв. (16.5%) до 2.544 млрд. лв. при 2.183 млрд. лв. към края на март 2014 г., като относителният им дял към края на март 2015 г. е 42.8% при 41% в края на март 2014 година.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Aktivite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-rastat-s-117-kum-mart/nid-139656.html