Продукти

Продукти, които се предлагат и основна характеристика (обект на застраховане, покритие, специални допълнения, застрахователна сума, срок на действие, застрахователно обезщетение, предимства и преференции, лимит на отговорност.

 

Важно!!!!

Ние сме до Вас през цялото време:

1. Проучване и котировка – заедно с Вас ще обсъдим желанието Ви за застраховка, ще Ви предложим няколко варианта и след дискусия на предложеното, ще изберем най-добрия вариант за Вас.

2. По време на действие на застрахователния договор, ще Ви оказваме съдействие. Ще Ви информираме своевременно за падежите, ще Ви помогнем при завеждането на щета и съдействаме за получаване на Вашето адекватно обезщетение.

3. Услугите ни са безплатни!  Защо?.

(Услугите, които предлагаме, не оскъпяват стойноста на застраховките Ви. Застрахователният брокер получава възнаграждението от застрахователната компания си въз основа на договор (връзка към КЗ или към чл. 153, ал. 3 от КЗ).

Сумата, заделена като комисионна за брокера е включена в тарифата на застрахователя. Тези тарифи са декларирани пред Комисията за Финансов Надзор.

Дори и да сключите застраховка директно със застрахователя ще платите пълния размер на застрахователната премия. В този случай комисионната за привличане на клиент остава в полза на застрахователната компания.

Т.е. дължимата премия по застраховката е еднаква, но ако ползвате нашите услуги ще можете да разчитате на много по-активна ангажираност от нас, в сравнение с вниманието, което бихте получили от служител или агент на застрахователна компания.).

1.Автомобили


produkti_1

 • Каско – Застраховката е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове;
 • Асистанс – Застраховката предлага помощ при настъпване на инцидент ако пътувате в чужбина с автомобила си;
 • ГО - Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
 • Зелена карта – Особен вид застраховка “Гражданска отговорност” , която важи за чужбина;
 • Злополука на лицата в МПС - Покриват се вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Съгласно действащото законодателство на Република България (чл. 249, т. 2 от КЗ), задължителна за всички, които извършват обществен превоз;

2. Злополуки - Индивидуални или групови застраховки за събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на застрахования. Застраховката може да бъде индивидуална или групова; свързана с определена дейност – (Team building, спорт, зелени училища) и Задължителна групова /по наредба/ - „Трудова злополука”..

 

 • Рискова застраховка Злополука – Застраховката е предназначена за застраховане на физически лица /български и чуждестранни граждани/, които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица, при пътуване и пребиваване в страната и чужбина с цел бизнес-пътувания, екскурзии и престой;
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука” – съобразена е с „Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука" (връзка към Нардбата). Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната;
 • Пътуване в чужбина - предназначена за активните, ежедневно пътуващи хора, независимо дали се придвижват със собствен, служебен или обществен транспорт, и без оглед на това дали самите те шофират или просто се возят. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни лица на възраст от 1 до 65 години;
 • Планинска застраховка  – Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта - индивидуална, семейна или групова;
 • Злополука на спортисти  Застраховката е подходяща за лица, активно практикуващи спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и за  длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията;
 • Застраховка на гости в хотели – Застраховат се български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон на територията на Република България;
 • Застраховка на посетители на спортни и развлекателни съоръжения – Застраховката е доброволна и се сключва от собственици, ползватели или наематели на спортни и развлекателни съоръжения (фитнес центрове, тенис кортове, плувни басейни, увеселителни и аква паркове и т.н) или организатори на културни и развлекателни мероприятия (спектакли и представления). Застраховат се лицата, ползващи съоръженията, както и посетителите на културни и развлекателни мероприятия;
 • Застраховка Злополука на учащи и персонал – Застраховката е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли;

 

3. Имущество

 

produkti_2


Продуктите в тази група осигуряват защита, както за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци, а така също и покритие за лично имущество на физически лица.

 

 

 

 

 

 

 • Домашно имущество – собствено или чуждо движимо (общо имущество, техника и уреди, стопански имущество, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) или недвижимо имущество (жилища, вили, офиси, стопански сгради);
 • Индустриален пожар – осигурява  застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност;
 • Прекъсване на бизнес - По тази застраховка се предоставя застрахователно покритие срещу финансовите загуби, понесени от Застрахования – юридическо лице, вследствие прекъсване на стопанската му дейност. Застраховката обикновено е допълнение към валидна и действаща застраховка на имуществото „Индустриален пожар”;
 • Офиси и търговски обекти – Комбинирана застраховка, която предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и др., застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други;
 • Застраховка „Хотели” – предназначена за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения. Чрез нея те получават защита за сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар, стоки и други;
 • Електронно оборудване – Застрахова се електронно оборудване, което се използва за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития;
 • Военни рискове, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици, ударна звукова вълна, тероризъм и саботаж - Покрива тотална загуба или частична вреда на движимо или недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България в резултат на: военни действия от всякакъв вид; граждански вълнения, бунтове; стачка и локаут; актове на тероризъм и саботаж; ударна/звукова вълна;
 • Строителни застраховки – предназначена е за инвеститори, предприемачи, изпълнители или подизпълнители на строителни обекти;

 

4. Отговорности – в тази група влизат застраховки, осигуряващи покритие за Вашата отговорност в качеството Ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия.

 

 • Обща гражданска отговорност – Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования. Може да бъде: „Отговорност на физическо лице” и „Отговорност на юридическо лице”;
 • Отговорност на изделието – покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите, причинени от произведени или продадени продукти;
 • Отговорност на работодателя – доброволна и покрива суми, които застрахованият, в качеството му на работодател, е длъжен да плати като обезщетение на лице, което е претърпяло телесно увреждане или смърт по време на изпълнение на трудовите си задължения;
 • Отговорност на ръководители и длъжностни лица - покрива личната отговорност на застрахованото лице по отношение на дадено дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за събирателно дружество и командитно дружество – управляващ съдружник, за всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати на дружеството като компенсация за вреди, причинени в резултат на неправомерно действие/бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции;
 • Гражданска отговорност в следствие носене и употреба на огнестрелно оръжие задължителна съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите за служителите на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;
 • Професионални отговорности – Покритието на застраховката обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск на: адвокат; нотариус; експерт счетоводители; туроператори; медицински персонал; застрахователи; хотилиер и ресторантьор; синдик; частен съдебен изпълнител; инвестиционен посредник; участници в проектиране и строителство; спедитор; учители и възпитатели и др.;
 • Отговорност на превозвача при международни превози (CMR) и в страната – Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза;

 

5.Селскостопански - Защита на реколтата от земеделски култури, отглеждани с производствена цел, срещу природни бедствия; селскостопански животни, а по специални условия – чистокръвни коне, кучета, патици и гъски.

 

 • Застраховка на земеделски култури – Застраховката се отнася за всички видове земеделски култури, отглеждани в страната. Покритието й обхваща загуби от реколта, причинени от природни бедствия;
 • Застраховка на селскостопански животни – Застраховката обхваща всички едри рогати, еднокопитни животни, овце, кози, свине, птици, патици, кошери с пчели. Осигурената защита включва смърт и клане (унищожаване по необходимост);
 • Застраховка на състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда – Застраховат се само коне, които притежават паспорт с нанесени всички диагностични изследвания, имунопрофилактични мероприятия и диаграма;

6. Карго – застраховка обезщетява собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.

 

7. Финансови - Застраховките покриват финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица..;


8. Кораби и самолети - застраховане на летателни апарати и плавателни съдове, както и на отговорностите, свързани с тях;


9. Живот  - Договорите за застраховки "Живот" се сключват срещу събития, свързани с живота и здравето. Застраховката "Живот" може да бъде с покритие - смърт или достигане на определена възраст, както и със смесено покритие. Тази застраховка дава финансова осигуреност за Вас и Вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития. Ако се избере подходящата програма можете да съчетаете застраховката със спестяването на средства. Докато работите и плащате застрахователните си вноски ще ползвате данъчни облекчения. Имате възможност да избирате срока на плащане на вноските – месечни или годишни. Срокът на застраховката е от 3 до 20 години, а валутата – по избор.;