Над 81% от застраховките при брокерите са ГО и Каско

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2014 г. възлизат на 81.319 млн. лв., в т. ч. 75.185 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи със седалище в България и 6.134 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи от други държави. Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в България нарастват с 11.8% спрямо края на юни 2013 г. От тях 69.415 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 5.731 млн. лв. - в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 18.6%, а в животозастраховането с 27.5 %. Комисионите на брокерите представляват 18.6% от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14.5% от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането. Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2014 г. възлиза на 453.34 млн. лв., от които 413.53 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 39.81 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави. От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, 373.940 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 39.59 млн. лв. в животозастраховането. В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (44.7%) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36.5%), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6.9%) и „Други щети на имущество” (3.6%). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (68.6%).