Практиките на застрахователите да искат доплащане за Зелена карта е незаконна

КФН е регистрирала многобройни некоректни практики на застрахователи, които предвиждат различни премии по застраховката, в зависимост от декларирания район на управление на МПС – само в България или в друга държава. Почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат „Зелена карта”, независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумениеспоразумение (страните от ЕС + Андора, Сърбия и Швейцария). Във връзка с това от КФН напомнят, че в чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховане (КЗ), се посочва, че задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, въз основа на единна застрахователна премия и през целия срок на договора, осигурява покритие на териториите на България, на останалите 27 държави-членки на ЕС и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение - Андора, Сърбия и Швейцария. За да пресече тези некоректни практики и да осигури по-високо ниво на защита на потребителите на застрахователни услуги, КФН прие на свое заседание Указания по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането. В тях се посочва, че: 1. Практики, които имат за цел или водят до резултат застрахованото лице да доплаща за покритие на гражданската си отговорност на територията на 27 страни – членки на ЕС, както и в Андора, Сърбия и Швейцария, са незаконни. Те противоречат на чл. 258, ал. 2 от КЗ. 2. За издаване на сертификат „Зелена карта”, валиден за територията на страните по Многостранното споразумение, застрахователите, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност”, не могат да искат заплащане на допълнителна премия, или такса, или възстановяване на направена отстъпка от застрахователната премия. При издаване на такъв сертификат, същият е валиден за срока на застраховката „Гражданска отговорност” или съответно срока, за който е платена застрахователната премия по застраховката. 3. Както отделните застрахователни договори за „Гражданска отговорност”, така и тарифите по тази застраховка трябва ясно да указват, че тя осигурява покритие за територията на всички държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, за целия срок на договора. Тук влиза и всеки период в рамките на този срок, когато автомобилът се намира на територията на някоя от посочените държави. КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта” по следните причини: системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени; по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела. Пълният текст на Указанията се намират на страницата на КФН, Рубрика „Административни документи”, Указания, Застрахователен пазар.