НСИ публикува ключови показатели за страната

Националният статистически институт публикува данните от ключови показатели за страната. Според данните през 2013 г. общият брой на работещите българи е малко под 3 милиона души. За същия период безработните са 436.3 хил. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2013 г. възлиза на 21.46 млрд. лв., като на човек от населението се падат 2 954 лева 1. Производство По данни от бизнес анкетите на НСИ през февруари 2014 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 0.6 пункта в сравнение с януари 2014 година. През януари 2014 г. по предварителни данни календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 2.3% спрямо съответния месец на 2013 година. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 18.0%, и в преработващата промишленост -с 1.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 1.5%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2013 г. възлиза на 21.46 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 954 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.43749 лв. за щатски долар БВП възлиза на 14 931 млн. долара и съответно на 2 055 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 974 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 511 евро. БВП нараства с 1.2% през четвъртото тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. 2. Индивидуално потребление През януари 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 5.9 пункта спрямо равнището си от октомври 2013 г., като при населението в градовете увеличението е 6.2 пункта, а сред населението в селата - 5.0 пункта. В сравнение с октомври 2013 г. се наблюдава и намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца. През януари 2014 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 5.5% спрямо същия месец на предходната година (по предварителни данни). Оборотът нараства във всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.0%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 13.8%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.1%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.8%. За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2013 г. се изразходват 71.4% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2012 г. е 1.5% (според сезонно изгладените данни). 3. Инвестиции Средното натоварване на мощностите в промишлеността през януари 2014 г. се увеличава с 1 пункт в сравнение с октомври 2013 г. и се оценява на 70.8%. Бруто образуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни се увеличава в реално изражение с 2.5%. Относителният дял на тази категория в БВП е 20.7%. 4. Пазар на труда Общият брой на заетите лица през 2013 г. e 2.93 млн., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2.89 милиона. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5%, съответно 62.1% за мъжете и 56.8% за жените. През 2013 г. безработните лица са 436.3 хил., от които 249.8 хил. са мъже и 186.5 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.4 процентни пункта, а при жените - с 1.0 процентни пункта, като достига съответно 13.9 и 11.8%. Според бизнес анкетите на НСИ през февруари 2014 г. 9.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им. През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2013 г. с 4.7% и достига 828 лв., като спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. нараства с 3.1%. 5. Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през февруари 2014 г. в сравнение с януари 2014 г. се регистрира влошаване на поръчките от чужбина с 3.2 пункта. Текущата сметка за януари 2014 г. е отрицателна и възлиза на 282 млн. евро (0.7% от БВП) при дефицит от 87.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2013 година. Търговското салдо за януари 2014 г. е отрицателно и възлиза на 324.1 млн. евро (0.8% от БВП) при дефицит от 33.5 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2013 година. Износът (FOB) е 1 583.7 млн. евро за януари 2014 г., като се понижава със 192.8 млн. евро (10.9%) в сравнение с този за януари 2013 година (1 776.5 млн. евро). Износът за януари 2013 г. нараства на годишна база с 23.6%. Вносът (FOB) за януари 2014 г. възлиза на 1 907.8 млн. евро, като нараства с 97.7 млн. евро (5.4%) спрямо вноса за януари 2013 година (1 810 млн. евро). Вносът за януари 2013 г. нараства на годишна база с 6.3%. Преките инвестиции в чужбина за януари 2014 г. се повишават с 12.3 млн. евро при нарастване от 4.4 млн. евро за януари 2013 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари 2014 г. по предварителни данни са положителни и възлизат на 58.3 млн. евро (0.1% от БВП) при положителни в размер на 70.8 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2013 година. Портфейлните инвестиции - активи се понижават с 33 млн. евро при увеличение от 36.2 млн. евро за януари 2013 година. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 31.7 млн. евро при понижение от 300.2 млн. евро за януари 2013 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно през януари 2014 г. и е на стойност 836.7 млн. лв. (по предварителни данни), което е с 585.2 млн. лв. повече от салдото през януари 2013 година. 6. Цени През февруари 2014 г. хармонизираният индекс на потребителските цени намалява с -2.11% в сравнение със същия месец на 2013 година. Намаление на цените има във всички групи стоки, с изключение на „хранителни продукти и безалкохолни напитки” и „образование”. Цените остават на равнището от миналия месец при алкохолни напитки и тютюневи изделия. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2014 г. е на същото равнище както предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.8%, в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. По данни от конюнктурната анкета през февруари 2014 г. промишлените предприемачи очакват запазване на продажните цени през следващите три месеца. 7. Парични и финансови показатели През февруари 2014 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 0.96 на 0.87% в сравнение с предходния месец при стойност 1.23% през февруари 2013 година. През февруари 2014 г. годишният прираст на широките пари (паричния агрегат М3) е 9.2% при 10.1% през януари 2014 година. В края на февруари т.г. те са 67.602 млрд. лв. (83.9% от БВП) при 67.652 млрд. лв. към януари 2014 година (83.9% от БВП). Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през февруари 2014 г. възлиза на 53.757 млрд. лева (66.7% от прогнозния БВП за 2014 г.). Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 1% на годишна база през февруари т.г. (0.6% годишен спад през януари 2014 г.) и в края на месеца достигат 35.219 млрд. лева (43.7% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.538 млрд. лв. (23% от БВП) в края на февруари 2014 година. Спрямо същия месец на 2013 г. те нарастват с 0.04% (0.2% годишно понижение през януари 2014 година). През февруари 2014 г. обменният курс на лева спрямо долара се запазва същият в сравнение с предходния месец - 1.43.