Застрахователните брокери с 158 млн. лв. приходи от комисиони

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2013 г. възлизат на 157.841 млн. лв., в т. ч. 144.722 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България и 13.119 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи от други държави. Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в България нарастват с 5% спрямо същия период на миналата година. От тях 133.911 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 10.811 млн. лв. - в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 6.9%, а в животозастраховането отчитат ръст от 29.4%. Комисионите на брокерите представляват 19.6% от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 11.9% от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането. Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2013 г., е в размер на 851.486 млн. лв., от които 765.456 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 86.03 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави. От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, 685.125 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 80.331 млн. лв. в животозастраховането. В сравнение с премиите за 2012 г., в края на 2013 г. се отчита увеличение с 5.3% на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери. В общото застраховане е отчетен ръст от 2.9% на годишна база, а в животозастраховането годишното изменение се изчислява на 35.5%. В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46.5%) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34.6%), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.7%) и „Други щети на имущество” (3.6%). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (74.5%). В края на 2013 г. 34.8% от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 29.1% за застрахователи от Кипър. Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (36.5%), „Разни финансови загуби” (22.4%) и „Злополука” (22.1%).