Застрахователите с близо 1 млрд. лв. премиен приход към юли 2013

2013 Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България, за периода януари - юли 2013 г., възлиза на 982.686 млн. лв., с което се отчита ръст от 6.7% на годишна база при спад от 1.8% към края на юли 2012 г. Към края на юли 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 800.624 млн. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Отчетеният ръст на годишна база възлиза на 3.8% (при спад от 2.4% година по-рано).

 

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70.8% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4.1% при спад от 4% към края на юли 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18.1 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 0.5% на общия премиен приход по имуществените застраховки при ръст от 1.8% към края на юли 2012 г. Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 173 хил. лв. в края на юли 2012 г. на 8.725 млн. лв. в края на отчетния период.

 

Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на две от здравноосигурителните дружества - „ЗОК България Здраве” АД и „ЗОК Фи Хелт” АД, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на юли 2013 г. седем общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (53.8%), следван от „Дженерали Застраховане” АД (37.6%) и „Фи Хелт Застраховане” АД (6%).