Застрахователите в България отчитат 48.6 млн. лв печалба за 2012 г.

   По предварителни данни към края на 2012 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в Република България, възлиза на 1.598 млрд. лв., като се отчита спад от 0.7% на годишна база (спад от 0.8% в края на 2011 г.).

   Сумата на активите в застрахователния сектор през 2012 г. се увеличава с 4% в сравнение с 2011 г. и възлиза на 3.09 млрд. лв.

   Сумата на активите в общото застраховане нараства с 2.1% на годишна база и достига 1.97 млрд. лв., а в животозастраховането съответно със 7.5% и достига 1.12 млрд. лв.

   Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1.5% на годишна база и достига 922.27 млн. лв., в т.ч. 559.6 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 362.6 млн. лв. на животозастрахователите.

   Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за 2012 г., е 1.336 млрд. лв., като е реализиран спад от 2.1% на годишна база (0.9% спад в края на 2011 г.).

   Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 724.326 млн. лв., като увеличението на годишна база е 4%.

   Размерът на брутните технически резерви нараства с 5.8% на годишна база и достига 1.543 млрд. лв.

   Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на  38 млн. лв. при 22.995 млн. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 48.658 млн. лв., при 51.528 млн. лв. през 2011 г.