45% по-големи са печалбите от общи застраховки през тази година

Премиите от общо застраховане в България намаляват, а в портфейлите все по-голям дял заема Гражданската отговорност, за която се твърди, че е губеща, а цената й твърде ниска. Какво тогава се случва с печалбите и техническите резултати на общозастрахователните компании? Отговорът е че нарастват значително, и то не само финансовите резултати, а и положителните резултати от самото застраховане като дейност.

28% ръст на финансовата печалба отчетоха дружествата от сектора на общото застраховане, става ясно от статистиката на Комисията за финансов надзор към 30 септември 2012 г.

Общо 51.365 млн. лв. е положителния финансов резултата на общозастрахователните компании към края на деветмесечието при 40 118 000 лв. за същия период на 2011 г.

Още по-висок обаче е ръстът при техническия резултат – с близо 45.5%. Към края на септември той е 42 171 000 лв. общо за сектора, при 28 992 000 лв. година по-рано.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България за деветмесечието на 2012 г., възлиза на 1 136 762 000 лв., като се отчита спад от 1.1% на годишна база при ръст от 0.2% за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 956 601 000 лв., с което се реализира спад от 1.8% на годишна база.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 538 034 000 лв., като нарастват с 6.9% на годишна база.

Сумата на активите на всички застрахователни дружестванараства с 2.5% на годишна база и възлиза на 2 942 750 000 лв., като в общото застраховане ръстът е с 0.3% и достига 1 851 919 000 лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 0,3% на годишна база и достига 892 152 000 лв., в т.ч. 530 641 000 лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4.1% на годишна база и достига 1 456 263 000 лв.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 70.7%, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18.5%.