1.9% повече премии по застраховки живот

 Ръст от 1.9% на годишна база отбеляза животозастраховането до края на август, съобщиха от Комисията за финансов надзор.
 

   През периода януари – август 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 166 379 000 лв. при 163 227 000 лв., записани през същия период на 2011 г., когато също е отчетен ръст, но от 2.6%.
 

   Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на август 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция, уточняват от КФН
 

   Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74.3%. На годишна база се отчита ръст от 2% при спад от 1% към края на август 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6.1% в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2012 г. На годишна база се отчита спад на премийния приход по този вид застраховка от 18.1% при ръст от 83.3% към края на август 2011 г.