Застрахователен пазар в България през 2011 г

ins_market_charts54 млн. лв. е печалбата на българското общото застраховане за 2011 г.

С положителен технически резултат в размер на 23 200  000 лв. и финансов резултат в размер на 54 179 000 лв., завършват годината застрахователите по общо застраховане, сочат предварителните данни на Комисията за финансов надзор. За сравнение през 2010 г. дружествата са имали отрицателен технически резултат от -43 077 000 лв. финансова загуба от -16 257 000 лв.

Брутният премиен приход, реализиран от общо застраховане за 2011 г. в България е 1 362 649 000 лв., като е реализиран спад от 1.1% на годишна база.

Размерът на получените премии по активно презастраховане в целия сектор се изчислява на 1 538 161 000 лв., като 21 955 000 лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 1 513 826 000 лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 695 964 000 лв., като намалението на годишна база е 7.1 %.

Брутният премиен приход, реализиран от всички застрахователите, лицензирани в Република България, възлиза на 1 607 340 000 лв., като се отчита спад от 1% на годишна база.В посочения премиен приход не е включен реализираният такъв от „ГРАВЕ България Общо застраховане” ЕАД, което се вля в едноличния собственик на капитала му - „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт”. С цел съпоставимост на информацията, от данните за 2010 г. са изключени тези за посоченото дружество.

Сумата на активите в застрахователния сектор през 2011 г. се увеличава с 2% в сравнение с 2010 г. и възлиза на 2 973 374 000 лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 3.9% на годишна база и достига 1 928 468 000 лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 5.7% на годишна база и достига 914 331 000 лв., в т.ч. 542 853 000 лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане.

Размерът на брутните технически резерви нараства с 5.7% на годишна база и достига 1 454 098 000 лв.

Към края на 2011 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 34. От тях 18 са общозастрахователни дружества, 14 - животозастрахователни дружества и 2 - животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2011 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане - “Джи Пи Презастраховане” ЕАД.