Често задавани въпроси

I. Общи

Защо да сключваме застраховки при Вас, а не в централните клонове на застрахователните дружества? Каква е Вашата роля?

Разликата е една - обслужването след като платите застрахователната премия. След като застрахователния договор е сключен и парите платени,  клиентът трябва да знае, че застрахователната компания е от другата страна на този договор.

Застрахователни брокер  съгласно  Кодекса за застраховане е призван да защити интересите на клиентите си. Те трябва да получат адекватни съвети при избор на застраховател и застрахователно покритие. Да получат навременна помощ при възникване на щета и при ликвидиране на последствията от нея.

Застрахователния агент е служител на застрахователната компания на граждански договор, той действа от нейно име и защитава нейните интереси

Правят ли се специални оферти за корпоративни клиенти и техните служители?

Към всяка фирма се подхожда индивидуално с цел да сме максимално полезни за Вас. Подготвят се оферти от няколко застрахователни компании, определят се  конкретин потребности на клиента и в  много случаи се договарят специални покрития.

 

II. Автомобилно застраховане

Защо трябва да си сключвам застраховка Автокаско, след като вече имам застраховка Гражданска отговорност?

Автокаското е застраховка, която покрива застрахователни събития от различно естество: Пожар, Природни бедствия, ПТП, Кражба на части и Грабеж на цялото МПС и др. повече (подробно в подстраница „Автомобили” – „Каско”);

Гражданската отговорност е вид застраховка, която е задължителна по закон. Тя покрива отговорността на водача, която той носи, когато управлява МПС на територията на Република България и ЕС. повече (подробно в подстраница „Автомобили” – „Гражданска отговорност”)

Какво значение има къде съм сключил застраховка ГО ?

Значение има при определяне на цената  на Автокаско. При сключване в една и съща застрахователна компания на Автокаско ГО се предлагат различни отстъпки.

Застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите има ли покритие, когато има щети настъпили на паркинг или автомобилът е ударен без участие на друго МПС?

Не. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива само отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица вреди, вследствие притежаването и/или използването на моторното превозно средство.

В случай, че притежаваното от Вас МПС е увредено на паркинг или от неизвестен извършител е необходимо да се обърнете към Вашия Застраховател по застраховка „Каско на МПС”, а ако автомобилът Ви не е застрахован по тази застраховка  да възстановите уврежданията за Ваша сметка.

Какви застраховки са необходими за пътуване в чужбина?

Ако пътувате с МПС задължителни са:

 • Гражданска отговорност повече (подробно в подстраница „Автомобили” – „Гражданска отговорност”) за територията на Република България и ЕС;
 • Зелена карта за чужбина повече (подробно в подстраница „Автомобили” – „Зелена карта”) Препоръчително е освен това да притежавате следните доброволни застраховки:
 • Медицински застраховки "Пътуване в чужбина" повече (подробно в подстраница „Злополука”);
 • Автокаско за територията на Република България и разширение за чужбина повече (подробно в подстраница „Автомобили” – „Каско”);
 • Автоасистънс застраховки повече (подробно в подстраница „Автомобили” – „Автоасистанс”);

Как да постъпи клиентът при възникване на щета при наличие на застраховка Автокаско?

При възникване на щета по застраховка „Автокаско” трябва да ни уведомите, за да Ви съдействаме за завеждането й и оформяне на клиентско досие. Ние се ангажираме да Ви съдействаме в подаването на необходимите документи и за придвижване на нужните документи до експертите на съответната застрахователна компания, както и да информира на всеки етап от развитието на случая.

При настъпване на застрахователно събитие по „Каско” на МПС, Застрахованият е длъжен:

 • Незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи (КАТ, Районно Полицейско Управление), в случай на Кражба или Грабеж – да уведоми на посочените дежурни телефони Застрахователя и маркиращата компания, да изиска издаване на документи удостоверяващи събитието;
 • В срок до 5 (пет) работни дни от настъпването на застрахователно събитие писмено да уведоми Застрахователя;
 • Да предостави МПС за оглед и описание на щетите. Огледът на щетите се извършва от Застрахователя в най-близката Главна агенция, Агенция или Офис на Застрахователя на територията на цялата страна или на адрес, посочен от Застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход;
 • Да предостави изисканите от Застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите;

За щети на МПС в чужбина Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон, да следва получените указания за конкретния случай, да подаде писмено уведомление на Застрахователя и да представи изисканите документи.


Мога ли да заведа настъпила щета на автомобил, който не е регистриран на мое име?

Завеждането на щета се извършва от водача, вписан в протокола за ПТП, а обезщетението се изплаща единствено на собственика или надлежно упълномощен от него представител. В случай, че автомобилът е закупен на лизинг, за изплащане на обезщетение е необходимо да имате пълномощно.

Какво да направим, когато настъпи Пътнотранспортно произшествие?

 • Запазете спокойствие;
 • Проверете състоянието на околните лица и автомобила;
 • Ако е необходимо - потърсете медицинска помощ (тел. 112);
 • Уведомете застрахователния брокер и се свържете с мобилната група (ако има такава) на застрахователната компания;
 • Ако има пострадали, незабавно уведомете компетентните органи ( КАТ);
 • При възможност преместете автомобила на безопасно място и НЕ напускайте местопроизшествието;
 • Изискайте от представителя на пътната полиция документ, удостоверяващ застрахователното събитие;
 • Съберете възможно повече информация.
 • Запишете си имената, телефонните номера, номер на застрахователна полица регистрация на автомобилите на всички участващи в инцидента;

 

При ПТП, документирано само с двустранен констативен протокол:

 • Уведомете незабавно застрахователния брокер и се свържете с мобилната група (ако има такава) на застрахователната компания. Изискайте номера, с който е регистрирано ПТП в регистъра за ПТП на КАТ, запишете номера на бланката на Двустранния Констативен Протокол;
 • Попълвайте двустранните протоколи внимателно и коректно повече (инструкция за попълване и образец на попълнен ДКП);
 • Уведомете на денонощните телефони, ако има такива;

 

При кражба или грабеж на МПС:

 • Уведомете застрахователния брокер;
 • Подайте писмено уведомление (заявление) (в РУ „Полиция” и застрахователя) до 24 (двадесет и четири) часа от настъпването или узнаването на събитието или до края на първия следващ работен ден, в случай че срокът изтича в неработен ден;
 • Пригответе необходимите документи (брокерът ще Ви ги посочи);
При всички останали случаи на застрахователно събитие (като пожар, градушка, природни бедствия, щета на паркинг и др.), следва да уведомите до 5 (пет) работни дни от настъпването на събитието.

 

Снабдете се с документ от съответната служба.

Застрахователно събитие

Компетентни органи

1

Пожар

Служебна бележка от Пожарната

2

Природни бедствия

Писмо от ХМС - Изключение се прави за

масови щети, причинени от природни

бедствия, за които е известено

публично в: пресата, телевизията, радиото и т.н.

3

Земетресение

Служебна бележка от института по Геофизика

на БАН Изключение се прави за масови

щети, причинени от природни бедствия,

за които е известено публично в:

пресата, телевизията, радиото и т.н.

4

Кражба чрез взлом и/или

грабеж, противозаконно

отнемане

Служебна бележка от полицията.

 - Кражбата е извършена с

взлом - чрез разрушаване, повреждане

или подкопаване на прегради, здраво

направени за защита на лица или имот

(чл. 195 т.З от НК).

 - При грабеж - ако бъде доказано,

че Застрахованият или наети от него лица са

били жертва на нападение и насилие,

като за това са употребени сила или

заплашване, установено от оторизираните

власти (чл. 198 от НК).

- Противозаконно отнемане

 

5

Умишлени действия на трети лица

Служебна бележка от полицията.

 

Какво да направим, ако настъпи застрахователно събитие по застраховка ГО?

Настъпване на застрахователно събитие по застраховка "Обща гражданска отговорност" е всяко причиняване на вреди на трето лице. Застрахованият е длъжен да уведоми за това Застрахователя в подходящ срок, но не по-късно от 7 дни. Уведомяването се осъществява с подаване на Заявление (по образец на компанията) или с молба в свободен текст в 2 екземпляра.

 

III. Злополуки

Какво е необходимо да направя в случай на застрахователно събитие по затраховка Помощ при пътуване (Асистанс)?

При настъпване на застрахователно събитие Асистиращата компания трябва да бъде уведомена до 48 (четиридесет и осем) часа на дежурния телефон, указан в полицата. Асистиращата компания насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар. В този случай не заплащате за оказаната Ви помощ.

В случай, че Асистиращата компания не е уведомена в указания срок или е уведомена, но не сте посетил лечебното заведение посочено от нея, трябва сам да заплатите разходите за оказаната Ви спешна помощ и да предявите претенция пред застрахователя.

 

IV. Имущество

Как да процедира даден клиент при възникване на щета при наличие на застраховка за Имущество?

При настъпване на застрахователно събитие при действаща имуществена застраховка е необходимо да ни уведомите в 24-часов срок от констатиране на щетите/настъпване на събитието/. Ние се ангажираме за придвижването на нужните документи до експертите на съответната застрахователна компания, както и да информираме на всеки етап от развитието на случая.

Какви са общите изисквания?

 • Валидна застрахователна полица;
 • Платена застрахователна премия;
 • Застрахователното събитие да е настъпило в периода на валидност на полицата;
 • Застрахователното събитие да е по договорен и покрит риск по полицата;
 • Увреденото имущество да е застраховано по полицата и да се намира на мястото на застраховката, указано в полицата;
 • Подадено уведомление за щета в срок;

Какви са сроковете за уведомление?

В случай на застрахователно събитие, застрахованият трябва да уведоми съответните компетентни органи, не по-късно от три дни.

В случай на кражба чрез взлом или грабеж и умишлени действия на трети лица, застрахованият трябва да уведоми съответното РПУ, застрахователния брокер незабавно, не по-късно от 24 часа. Уведомлението за настъпило застрахователно събитие може да бъде подадено по телефон, факс, е-mail, като това не освобождава застрахованото лице от представяне на попълнена стандартната бланка по образец. В уведомлението за щета, застрахованото лице задължително трябва да предостави актуален телефонен номер и адрес за кореспонденция, както и актуална банкова сметка (на собственик/ци по нотариален акт, наследник/ци или упълномощено/и лице/а).

Снабдете се с документ от съответната служба.

Застрахователно събитие

Компетентни органи

1

Пожар

Служебна бележка от Пожарната

2

Природни бедствия

Писмо от ХМС - Изключение се прави за

масови щети, причинени от природни

бедствия, за които е известено

публично в: пресата, телевизията,

радиото и т.н.

3

Земетресение

Служебна бележка от института по

Геофизика на БАН Изключение се

прави за масови щети, причинени от

природни бедствия, за които е

известено публично в: пресата,

телевизията, радиото и т.н.

4

Кражба чрез взлом и/или

грабеж, противозаконно

отнемане

Служебна бележка от полицията.

- Кражбата е извършена с взлом -

чрез разрушаване, повреждане или

подкопаване на прегради, здраво

направени за защита на лица или

имот (чл. 195 т.З от НК).

 -  При грабеж - ако бъде доказано,

че Застрахованият или наети от него

лица са били жертва на нападение и

насилие, като за това са употребени

сила или заплашване, установено

от оторизираните власти (чл. 198 от НК).

- Противозаконно отнемане

 

5

Умишлени действия на трети лица

Служебна бележка от полицията.

 

 

V. Отговорности

Какво да направим, ако настъпи застрахователно събитие по застраховка Отговорности?

Настъпване на застрахователно събитие по застраховка "Обща гражданска отговорност" е всяко причиняване на вреди на трето лице. При получаване на писмено или устно уведомление за намерението на някое лице да предяви иск срещу Вас трябва да уведомите писмено (в офис на застрахователя, с писмо по пощата, по факс, електронна поща) застрахователя за това в срок от 7 дни след узнаването. Уведомяването се осъществява с подаване на Заявление (по образец на компанията) или с молба в свободен текст в 2 екземпляра.

 

VI. Селскостопански

Какво да направим, ако настъпи застрахователно събитие по застраховка Земеделски култури?

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя в 5 – дневен (петдневен) срок от настъпване на събитието, като посочи датата на настъпване и вида на събитието;

Кой присъства при оглед и оценка на щети?

Комисия, съставена от представител на Застрахователната компания и представител на застрахования. При сериозни щети към работната група се присъединява и научен работник за извършване на експертна оценка при изчисляване на обезщетението.

Как се процедира при несъгласие с оценката?

Ако Застрахованият не е съгласен с оценката, може да поиска извършване на втора оценка при условие, че увредените култури се запазят в същото състояние, в което са били при първия оглед, или се оставят представителни пробни парцели. Искане за втора оценка се прави писмено не по-късно от 7 дни след като на Застрахования стане известна първата оценка. При втората оценка Застрахованият може да ползва вещо лице за своя сметка. Когато има различие между двете оценки и не се стигне до споразумение, двете страни посочват трето вещо лице - арбитър, разноските за който се поделят. Неговото заключение е окончателно за доброволното уреждане на спора

При щети оказва ли се методична помощ за ограничаване на последствията от застрахователното събитие?

Комисията, извършваща огледа, е компетентна и устно дава съвети за предприемане на мерки ограничаващи действието на застрахователното събитие, а при сериозни увреждания се търсят консултации от научни институти в присъствие на техни специалисти при извършване на допълнителните огледи.

В какъв срок трябва да се уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие?

Земеделски култури: - при пожар - до 2 часа от констатирането му по факс или телефон на агенцията и в срок до 24 часа - писмено по факс, имейл или по пощата. - за всички останали събития срокът за уведомяване е 3 дни - писмено по факс, имейл или по пощата.

Животни: - за събитието се уведомява агенцията по телефон, факс или имейл, и лицензирания за района ветеринарен лекар лично или по телефон в срок до 24 часа.

 

VII. Карго

Как се постъпва при настъпване на застрахователно събитие по застраховка КАРГО?

Трябва да се предприемат всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество. Незабавно се уведомяват писмено съответните държавни компетентните органи както и Аварийният комисар посочен в полицата. Особено важно е да се предостави увредената стока за оглед във вида, в който е пристигнала с камион или в контейнер.

За осигуряване на регресни права на застрахователя е необходимо да се отбележат уврежданията на стоката в товарителницата на сух транспорт (CMR), в присъствието на представител на превозвача или да се отправи писмен протест до капитана на кораба при увреждания на товари, превозвани по море.

Какъв е срокът за уведомяване на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие и завеждане на щета?

Не по-късно от 24 часа от узнаване за настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен писмено по факс или е-mail да уведоми своя брокер и/или Застраховател за съответното застрахователно събитие, както и за мястото където то е настъпило. Завеждането на щета става като към уведомлението се приложи и застрахователната полица.

Кой има право да заведе щета?

Право да заведе щета има всяка заинтересована страна в конкретната търговска сделка (получател, изпращач, спедитор и др.).

Прави ли се оглед на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие? От кого и как?

Да, от независимо вещо лице авариен комисар, който е изписан на застрахователната полица. Получателят на товара е длъжен да извика посочения в полицата авариен комисар в момента на получаването на товара при съмнения за евентуална щета.

Какви документи е необходимо да бъдат представени при настъпване на щета?

За да бъде изплатена щета, към уведомлението трябва да бъдат приложени следните документи:

 

 • Протокол на авариен комисар (съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара - не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие) - оригинал;
 • Морски протест, писмени свидетелски показания, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и др. -оригинали или нотариално заверени копия;
 • Превозният договор - морски коносамент, ж. п. товарителница, СМК. товарителница (2 екземпляр за получателя) и др. - в оригинал;
 • Фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и др. - оригинали или нотариално заверени копия;
 • Документ за произход на стоката - в оригинал;
 • Документи, установяващи марковия характер на стоката - в оригинал;
 • Констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/или повреди на товара - оригинал;
 • Кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например: протестно писмо срещу превозвач и/или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице - нотариално заверени копия;
 • Други документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки - оригинал или нотариално заверено копие.